آموزش گیتارگیتار

اندازه ی ناخن ها برای تمرین گیتار

دوستان از این به بعد لطفا ناخن های دست راست را بلند گذاشته و ناخن های دست چپ را کامل کوتاه کنید.

اندازه ی ناخن های دست راست شما مانند ناخن انگشت  که در عکس زیر مشاهده می فرمایید باشد، خوب و مناسب است.

نه زیاد کوتاه و نه زیاد بلند. البته در حال حاضر به حد استاندارد جهانی کاری نداریم!

هر ناخن ۳ یا ۴ میلی متر باشد کافی است
گوشه های ناخن هایتان را سوهان بکشید تا ناخن ها به حالت نیم دایره درآیند و سعی کنید همیشه ناخن های شما صاف و یکنواخت باشند.

تبادل نظر