آموزش سازدهنیسازدهنی

طرز نگهداری ساز دهنی در دست

آموزش سازدهنی

آموزش سازدهنی

طرز نگهداری سازدهنی در واقع یک موضوع اختیاری است و در نتیجه ی عادت است.

هر روشی در دست گیری سازدهنی که برای شما راحتی بیشتری را به همراه دارد و در عین حال صدای مطلوب و مورد نظر شما را بوجود می آورد، می تواند برای شما صحیح باشد. هرچند حداقل به عنوان یک نوازنده تازه کار باید سعی کنید تا سازدهنی را مطابق عکس فوق در دست بگیرید.

ثابت شده که این روش برای بسیاری از نوازندگان موثر بوده است.

توجه کنید مطابق شکل فوق صفحه ای که شماره ی سوراخ ها روی آن درج شده است، در بالا قرار گیرد.

با این روش دست راست شما مانند یک فنجان در زیر و کنار سازدهنی قرار می گیرد و این امر باعث می شود وقتی که دست بسته است کیفیت صدا خفه به نظر اید و بر عکس باز بودن دست باعث ایجاد صدایی بازتر و شفاف تر می شود.

تبادل نظر