آموزش سازدهنیسازدهنی

نواختن گام ها از روی نت با ساز دهنی

آموزش سازدهنی

تا کنون در مورد جای قرار گیری نت های گام اصلی بر روی سازدهنی و اینکه کدام نت ها دمیدنی و کدامیک مکشی هستند، صحبت کردیم.

یکی از اهداف این دوره، قادر ساختن شما به استفاده از نت ها، برای نواختن آهنگ های مختلف با گوناگونی وسیع است که این نت ها در برگه های نت نویسی موسیقی که در مغازه های موسیقی، کتاب های موسیقی و منابع دیگر وجود دارد، یافت می شوند. یعنی از  نت نویسی مخصوص ساز دهنی استفاده نمی کنیم. در واقع با این کار می توانید از گستره ی وسیع تری از نت ها استفاده کنیم.

آهنگ هایی که شما می خواهید بنوازید به صورت ترکیب وسیعی از نت های مختلف است که در برگه های نت نویسی به صورت سیستمی از علائم موسیقی نوشته می شود که از قرن ها پیش توسط آهنگ سازان و نوازندگان سازهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفت.

سیستم نت نویسی، ازعلائمی برای  نت ها و و همچنین پنج خط موازی ، که خطوط حامل نامیده می شوند، استفاده می کند. موقعیت قرار گیری نت ها بر روی خطوط حامل یا در فضای بین دو خط، نت مورد نظر را نشان می دهد.

این سیستم به نوازندگان کمک می کند تا بتوانند بلندی یا کوتاهی هر نت را تعیین کنند.

هر یک از علائم نت ها بر روی یکی از خطوط و یا دریکی از فضاهای بین دو خط قرار می گیرند.

هر یک از این خطوط یا فضای بین خطوط با حروفی مشخص شده اند که نشان دهنده ی موقعیت آن نت بر روی خط یا فضای بین خطوط است.

بدلیل اینکه وسایل  مختلف موسیقی،  دارای وسعت  نت های مختلفی هستند، در نوشتن آهنگ برای آن ابزار خاص، از گام های  مختلفی استفاده می کنند. اکثر آهنگ هایی که  توسط نوازندگان سازدهنی نواخته می شود با کلید سل( G) نوشته می شود.

برای اینکه بتوانید محل قرار گیری نت ها بر روی خطوط یا در فضای بین خطوط ، که در تصویر بالا دیده می شود، را بهتر و آسان تر یاد بگیرید، می توانید از جملات زیر استفده کنید.

برای  نت های موجود بر روی خطوط  Every Good Boy Does Fine

و برای نت های موجود در فضای بین خطوط

FACE

 

تصویر زیر کلید سل را بر روی خطوط حامل نشان می دهد

خطوط کمکی

خطوط و فضای بین خطوط حامل، نشان دهنده ی تعداد نه نت است. اگرچه بسیاری از قطعات موسیقی نت های بالا و پایین خطوط حامل را شامل می شوند، برای نشان دادن این نت ها که در بالا و پایین خطوط حامل قرار دارند از خطوط کوچک افقی، که خطوط کمکی نامیده می شوند، استفاده می گردد. خطوط کمکی در بالا و پایین خطوط حامل به صورت شکل زیر دیده می شوند.

تبادل نظر